اخبار
نسخه نهايي كتاب هاي رياضيات گسسته، حسابان 2، هندسه 3 و رياضي و آمار 3 پايه دوازدهم بر روي سايت گروه قرار گرفت دوشنبه 15 مرداد 1397
پيش نويس غير قابل استناد "درس اول از فصل اول " کتاب رياضيات گسسته پايه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک دوشنبه 4 تير 1397
پيش نويس غير قابل استناد "درس اول از فصل سوم کتاب" رياضيات گسسته پايه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک دوشنبه 21 خرداد 1397
پيش نويس غير قابل استناد "فصل چهارم/درس دوم" كتاب رياضي 3 پايه دوازدهم رشته علوم تجربي يكشنبه 13 خرداد 1397
پيش نويس غير قابل استناد فصل 2/درس 1 کتاب حسابان 2 پايه دوازدهم رشته رياضي و فيزيك يكشنبه 13 خرداد 1397
پيش نويس غير قابل استناد "درس دوم از فصل دوم "کتاب رياضيات گسسته پايه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک يكشنبه 13 خرداد 1397
پيش نويس غير قابل استناد "فصل سوم: حد و مشتق-درس 1 " كتاب رياضي 3 پايه دوازدهم رشته علوم تجربي چهارشنبه 9 خرداد 1397
پيش نويس "فصل چهارم:كاربرد مشتق-درس 1"کتاب رياضي 3 پايه دوازدهم رشته علوم تجربي سه‌شنبه 1 خرداد 1397
پيش نويس غير قابل استناد "فصل اول: آمار و احتمال /دروس 2 و 3" کتاب رياضي و آمار 3 پايه دوازدهم رشته علوم انساني دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد فصل 4/درس 3 کتاب حسابان 2 پايه دوازدهم رشته رياضي و فيزيك دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد "فصل سوم الگوهاي غيرخطي /درس 3 دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد فصل پنجم (کاربرد های مشتق) کتاب حسابان 2 پايه دوازدهم رشته رياضي و فيزيك چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد "درس اول از فصل دوم کتاب" رياضيات گسسته پايه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد درس دوم از فصل 2 کتاب رياضي 3 پايه دوازدهم رشته علوم تجربي چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد فصل اول کتاب حسابان 2 پايه دوازدهم رشته رياضي و فيزيك دوشنبه 17 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد فصل دوم(آشنايي با مقاطع مخروطي): دروس 1، 2 و 3 کتاب هندسه 3 پايه دوازدهم دوشنبه 17 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد فصل اول(ماتريس و كاربردها): دروس اول و دوم کتاب هندسه 3 پايه دوازدهم شنبه 15 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد "فصل سوم الگوهاي غيرخطي /درس 2"کتاب رياضي و آمار 3 پايه دوازدهم رشته علوم انساني سه‌شنبه 11 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد فصل دوم:مثلثات-درس 2 کتاب رياضي 3 پايه دوازدهم رشته علوم تجربي سه‌شنبه 11 ارديبهشت 1397
پيش نويس غير قابل استناد "فصل اول: آمار و احتمال/درس 1"کتاب رياضي و آمار 3 پايه دوازدهم رشته علوم انساني سه‌شنبه 11 ارديبهشت 1397